Μοντέλο Green League

Εισαγωγή στο μοντέλο Green League

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα και οργανισμοί έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την προώθηση της αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του «πράσινου αθλητισμού» έχει αναδειχθεί ως ένας τρόπος προώθησης περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών στον κόσμο του αθλητισμού.

Ένας πράσινος αθλητικός οργανισμός είναι αυτός που προωθεί βιώσιμες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις πτυχές του αθλητισμού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι τις καθημερινές λειτουργίες των αθλητικών ομάδων και εκδηλώσεων. Ο στόχος ενός πράσινου αθλητικού οργανισμού είναι να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις του αθλητισμού στο περιβάλλον, παρέχοντας παράλληλα μια ευχάριστη και ανταγωνιστική εμπειρία για τους αθλητές και τους φιλάθλους.

Μία από τις κύριες δραστηριότητες ενός πράσινου αθλητικού οργανισμού είναι η προώθηση βιώσιμων πρακτικών στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια, την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού και HVAC και τη χρήση βιώσιμων δομικών υλικών στην κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα ενός πράσινου αθλητικού οργανισμού είναι η προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης των φιλάθλων και των αθλητών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών, του συνδυασμού αυτοκινήτων και του ποδηλάτου για τη μετάβαση στις αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και την παροχή ποδηλατοστατών και άλλων ανέσεων για τους ποδηλάτες.

Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες, ένας πράσινος αθλητικός οργανισμός μπορεί επίσης να προωθεί βιώσιμες πρακτικές στις καθημερινές λειτουργίες των αθλητικών ομάδων και εκδηλώσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, από τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού έως τη μείωση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

Συνολικά, το μοντέλο του Green League τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας κουλτούρας βιωσιμότητας στους αθλητικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες του αθλητισμού και της εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων των αθλητικών οργανισμών. Αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της προώθησης της βιωσιμότητας τόσο εντός του αθλητικού οργανισμού όσο και εξωτερικά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.   

Με την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου, οι αθλητικοί οργανισμοί και οι επαγγελματίες του αθλητισμού μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σχετικά με το μοντέλο

Το μοντέλο Green League είναι ένα πλαίσιο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί για να προωθήσουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Βασίζεται σε τρεις κύριες πτυχές: οργάνωση, εφαρμογή και προώθηση.


Οργάνωση

Η πρώτη πτυχή του μοντέλου Green League επικεντρώνεται στη δομή του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κουλτούρας βιωσιμότητας εντός του οργανισμού (αθλητικού συλλόγου), την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού, καθώς και την καθιέρωση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στις καθημερινές λειτουργίες.

Η οργανωτική βάση ενός μοντέλου πράσινου αθλητισμού αποτελείται από διάφορα βασικά στοιχεία, όπως η ισχύουσα νομοθεσία/πολιτικές και οδηγίες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το επίπεδο λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 18 του παρόντος εγγράφου.

Οδηγίες και πολιτικές

Για τη διάρθρωση ενός πράσινου αθλητικού οργανισμού, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τις εθνικές ή διεθνείς οδηγίες και πολιτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες και τις πολιτικές, για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.  

Υπάρχουν διάφορες οδηγίες και πολιτικές που θεσπίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση του πράσινου αθλητισμού.  

Ο ίδιος ο αθλητικός οργανισμός θα πρέπει επίσης να έχει μια πολιτική λειτουργίας. Η πολιτική ενός πράσινου αθλητικού οργανισμού θα πρέπει να επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του οργανισμού και θα πρέπει να κοινοποιείται με σαφήνεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 19 του παρόντος εγγράφου.

Ενδιαφερόμενα μέρη

Για να είναι επιτυχείς, οι πράσινοι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να εμπλέκουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών οργανισμών, της τοπικής κοινότητας, των αθλητών, των φιλάθλων, των χορηγών, των δημόσιων αρχών και των μεσαζόντων/υποστηρικτών.

Οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται με περιβαλλοντικές οργανώσεις για να συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτικών και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Η εμπλοκή της τοπικής κοινότητας είναι επίσης απαραίτητη για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε πράσινες αθλητικές δραστηριότητες. Οι μεσάζοντες και οι υποστηρικτές, όπως οι χορηγοί και οι πωλητές, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 21 του παρόντος εγγράφου.

Κίνητρα και παροχές

Οι πράσινοι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να εξετάζουν την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους και το επίπεδο δέσμευσης που απαιτείται για την προώθηση της αειφορίας. Αυτό περιλαμβάνει διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Έτσι, το επίπεδο λειτουργίας μιας πράσινης αθλητικής οργάνωσης μπορεί να ποικίλλει, από τοπικές κοινοτικές οργανώσεις μέχρι μεγάλες διεθνείς ενώσεις. Ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα επίπεδο που είναι κατάλληλο για τους πόρους και τους στόχους του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προωθεί βιώσιμες πρακτικές στον αθλητισμό.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, τηρώντας τις διεθνείς πολιτικές και συνεργαζόμενοι με περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε εθνικό επίπεδο, οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές και πολιτικές που συμμορφώνονται με τις εθνικές οδηγίες. Σε τοπικό επίπεδο, οι οργανισμοί μπορούν να εμπλέξουν την τοπική κοινότητα και να προωθήσουν την αειφορία μέσω κοινοτικών προσπαθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 24 του παρόντος εγγράφου.


Εφαρμογή

Η βάση ενός μοντέλου πράσινου αθλητισμού περιλαμβάνει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρο τον αθλητικό οργανισμό και απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη διάφορα βασικά στοιχεία, όπως: ο αντίκτυπος του αθλητισμού στο περιβάλλον, οι δυνατότητες του αθλητισμού για περιβαλλοντική δέσμευση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πράσινων αθλημάτων, το είδος της δραστηριότητας και οι αρχές και οι στόχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 26 του παρόντος εγγράφου.

Πώς ο αθλητισμός επηρεάζει το περιβάλλον

Πριν από την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο του αθλητισμού στο περιβάλλον. Οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες μπορούν να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η κατανόηση αυτών των επιπτώσεων μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν αποτελεσματικές βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 27 του παρόντος εγγράφου.

Οι δυνατότητες του αθλητισμού για περιβαλλοντική δέσμευση

Τα πράσινα αθλήματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα. Μπορούν επίσης να προωθήσουν τον υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής, να βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη. Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Οι πράσινες αθλητικές πρωτοβουλίες μπορούν να εμπνεύσουν τους φιλάθλους, τους παίκτες και άλλους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή τους ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 28 του παρόντος εγγράφου.

Σχεδιασμός και υλοποίηση πράσινων αθλητικών εκδηλώσεων

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πράσινων αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, οι σύλλογοι μπορούν να υιοθετήσουν ένα βιώσιμο πλαίσιο που περιλαμβάνει πολιτικές, στόχους και σχέδια δράσης. Το πλαίσιο μπορεί να εστιάζει σε διάφορες πτυχές, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, οι φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές τροφίμων και ποτών, οι στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων, οι βιώσιμες μεταφορές και οι προμήθειες. Μπορούν επίσης να εφαρμόσουν πολιτικές πράσινων προμηθειών για προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει τη βιώσιμη προμήθεια υλικών για εξοπλισμό και υποδομές.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 29 του παρόντος εγγράφου.

Τύποι δράσης

Οι πράσινες αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ολόκληρη την αθλητική αλυσίδα, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τις λειτουργίες και τη διαχείριση μετά το γεγονός.

Οι οργανισμοί μπορούν να αναλάβουν διάφορα είδη δράσεων για την προώθηση των πράσινων αθλημάτων, όπως δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις και έργα υποδομής.

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, όπως εργαστήρια, σεμινάρια και εκστρατείες, μπορούν να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε πράσινες αθλητικές δραστηριότητες.

Εκδηλώσεις, όπως πράσινα αθλητικά τουρνουά ή πράσινοι αθλητικοί διαγωνισμοί, μπορούν επίσης να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ευαισθητοποιήσουν για περιβαλλοντικά θέματα.

Έργα υποδομής, όπως πράσινα γήπεδα ή αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, μπορούν επίσης να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 38 του παρόντος εγγράφου.

Αρχές και στόχοι

Οι αρχές αναφέρονται σε δύο πτυχές. Τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω των πράσινων αθλημάτων σε γενικό επίπεδο και τις αρχές υλοποίησης της εκδήλωσης, οι οποίες αναφέρονται στους στόχους της ίδιας της εκδήλωσης.

Οι πράσινες αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ένταξη, την ισότητα και τη συνεργασία, καθώς και στην προώθηση της αειφορίας.

Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, οι διοργανωτές μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές, φιλόξενο και βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες, τους θεατές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 42 του παρόντος εγγράφου.


Προώθηση

Η προώθηση περιλαμβάνει τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και διάδοσης του μηνύματος του πράσινου αθλητισμού. Οι δραστηριότητες προώθησης πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του αθλητικού οργανισμού, εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.  

Η τελευταία πτυχή του μοντέλου Green League περιλαμβάνει την προώθηση της βιωσιμότητας τόσο εντός του οργανισμού όσο και εξωτερικά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εμπορία βιώσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών, τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκστρατείες ή πρωτοβουλίες ή τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς για την προώθηση της βιωσιμότητας.  

Η βάση για την προώθηση ενός πράσινου αθλητικού μοντέλου αποτελείται από διάφορα βασικά στοιχεία, όπως: μέσα ενημέρωσης, επικοινωνία, εκπαίδευση και προάσπιση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 44 του παρόντος εγγράφου.

Μέσα ενημέρωσης

Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς εταίρους στην προώθηση των πράσινων αθλημάτων και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι πράσινες αθλητικές οργανώσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης και να τα χρησιμοποιούν ως πλατφόρμες και εργαλεία για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 45 του παρόντος εγγράφου.

Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την προώθηση του μηνύματος ενός πράσινου αθλητικού οργανισμού. Ο οργανισμός θα πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με σαφήνεια την πολιτική και τους στόχους του και να διασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς γνωρίζουν τα οφέλη των βιώσιμων πρακτικών. Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι διαφανής, ενημερωτική και ελκυστική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε ομάδας ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, των φιλάθλων, των χορηγών και της κοινότητας γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 46 του παρόντος εγγράφου.

Εκπαίδευση

Η κατάρτιση και η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι ουσιώδεις, για να διασφαλιστεί ότι οι πράσινες αθλητικές πρακτικές υιοθετούνται και διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση αθλητών και προπονητών σε βιώσιμες πρακτικές, την ανάπτυξη της ικανότητας των διαχειριστών εγκαταστάσεων για τον σχεδιασμό πράσινων κτιρίων και την εκπαίδευση των φιλάθλων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 49 του παρόντος εγγράφου.

Συνηγορία

Η συνηγορία μπορεί να περιγραφεί ως μια δραστηριότητα που αποσκοπεί στην επιρροή δράσεων και αποφάσεων εντός του πολιτικού, κοινωνικού ή οικονομικού συστήματος που αφορούν ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 52 του παρόντος εγγράφου.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Project Number : 101050262

Copyright © | Privacy policy