Αποτελέσματα

Μοντέλο Green League

Το μοντέλο Green League είναι ένα πλαίσιο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί για να προωθήσουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Βασίζεται σε τρεις κύριες πτυχές: οργάνωση, εφαρμογή και προώθηση.

Περιπτωσιολογικές μελέτες

Η Συλλογή Περιπτωσιολογικών Μελετών αποτελεί ένα σύνολο υφιστάμενων επιτυχημένων πρακτικών και πρωτοβουλιών αθλητικών δραστηριοτήτων με παράλληλη ανάπτυξη της περιβαλλοντικής επίγνωση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Στόχος της είναι να εμπνεύσει αθλητικούς φορείς να αναπαράγουν τις πλέον επιτυχημένες αθλητικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προώθηση περιβαλλοντικής και κλιματικής εκπαίδευσης.

Πακέτο εκπαίδευσης

Το Αθλητικό και Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πακέτο, στοχεύει στην οικοδόμηση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του αθλητισμού, προωθώντας τη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους ως εργαλείο εκπαίδευσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Το πακέτο συμβάλλει στην κατανόηση της επίδρασης που έχει ο αθλητισμός στο περιβάλλον καθώς και στο σχεδιασμό και στην πρακτική του αθλητισμού σε αρμονία με την προστασία και τη διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος συνολικά.

Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το εκπαιδευτικό πακέτο για την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τον αθλητισμό και το περιβάλλον.

Αθλητικές Εκδηλώσεις των τεσσάρων στοιχείων της Φύσης – Περιγράμματα

Τα περιγράμματα των αθλητικών εκδηλώσεων με τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες του αθλητισμού, τους αθλητικούς συλλόγους και τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση αθλητικών εκδηλώσεων σε συνδυασμό με τον περιβαλλοντικό προβληματισμό μέσω της χρήσης βιωματικής μάθησης, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και περιβάλλοντος και γενικότερα σχετικά με τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Project Number : 101050262

Copyright © | Privacy policy