Model Zelena liga

Uvod v model zelena liga

V zadnjih letih se krepi zavedanje o vplivu človekovih dejavnosti na okolje. Posledično so številni posamezniki in organizacije sprejeli ukrepe za zmanjšanje svojega ogljičnega odtisa in spodbujanje trajnosti. V tem kontekstu se je koncept »zelenih športov« pojavil kot način spodbujanja okoljsko odgovornih praks v svetu športa.

Zelena športna organizacija je tista, ki spodbuja trajnostne in okoljsko odgovorne prakse v vseh vidikih športa. To lahko vključuje vse od načrtovanja in gradnje športnih objektov do vsakodnevnega delovanja športnih ekip in dogodkov. Cilj zelene športne organizacije je zmanjšati negativni vpliv športa na okolje, hkrati pa še vedno zagotavljati prijetno in tekmovalno izkušnjo za športnike in navijače.

Ena glavnih dejavnosti zelene športne organizacije je spodbujanje trajnostnih praks v športnih objektih. To lahko vključuje uporabo obnovljivih virov energije, kot je sončna ali vetrna energija, izvedbo energetsko učinkovite razsvetljave in sistemov HVAC ter uporabo trajnostnih gradbenih materialov pri gradnji športnih objektov.

Druga pomembna dejavnost zelene športne organizacije je spodbujanje trajnostnega prevoza navijačev in športnikov. To lahko vključuje promocijo javnega prevoza, skupnega prevoza in kolesarjenja na športne dogodke, pa tudi zagotavljanje stojal za kolesa in druge ugodnosti za kolesarje.

Poleg teh dejavnosti lahko zelena športna organizacija spodbuja tudi trajnostne prakse v vsakodnevnem delovanju športnih ekip in dogodkov. To lahko vključuje vse od uporabe okolju prijaznih čistilnih sredstev do zmanjševanja količine odpadkov z recikliranjem in kompostiranjem.

Na splošno model Zelena liga poudarja pomen ustvarjanja kulture trajnosti v športnih organizacijah in med športnimi strokovnjaki ter izvajanja okolju prijaznih praks v vseh vidikih delovanja športnih organizacij. Prav tako priznava pomen spodbujanja trajnosti znotraj športne organizacije in zunaj nje, da bi ustvarili bolj trajnostno prihodnost za vse.

S sprejetjem tega modela lahko športne organizacije in športni strokovnjaki izboljšajo svojo uspešnost, zmanjšajo vpliv na okolje in prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti.

O modelu

Model Zelena liga nudi okvire, ki jih lahko športne organizacije uporabijo za spodbujanje trajnostnih in okolju prijaznih praks. Temelji na treh glavnih vidikih: organizaciji, izvedbi in promociji.


Organizacija

Prvi vidik modela Zelena liga se osredotoča na strukturo organizacije. To vključuje ustvarjanje kulture trajnosti znotraj organizacije (športnega kluba) oziroma vključevanje trajnostnih praks v politike in postopke organizacije ter uvedbo okolju prijaznih praks v vsakodnevno delovanje.

Organizacijsko osnovo modela zelenega športa sestavlja več ključnih elementov, vključno z obstoječo zakonodajo/politikami in direktivami, deležniki in ravnjo delovanja.

Za dodatne informacije pojdite na stran 16 tega dokumenta.

Direktive in politike

Za strukturiranje zelene športne organizacije je bistveno, da se zavedamo vseh nacionalnih ali mednarodnih direktiv in politik, povezanih s trajnostjo. Športne organizacije bi se morale držati teh direktiv in politik, da zmanjšajo svoj vpliv na okolje.

Obstajajo različne direktive in politike, ki se vzpostavljajo na nacionalni in mednarodni ravni za spodbujanje zelenih športov.

Tudi sama športna organizacija bi morala imeti politiko delovanja. Politika zelene športne organizacije mora biti osredotočena na trajnost in okoljsko odgovornost. Ta politika bi morala voditi vse dejavnosti in odločitve organizacije ter bi morala biti jasno posredovana vsem zainteresiranim stranem.

Za dodatne informacije pojdite na stran 17 tega dokumenta.

Zainteresirane strani – deležniki

Da bi bile uspešne, morajo zelene športne organizacije vključiti različne deležnike, vključno s športnimi organizacijami, lokalno skupnostjo, športniki, navijači, sponzorji, javnimi službami in posredniki/podporniki.

Športne organizacije bi morale sodelovati z okoljskimi organizacijami, da bi pomagale oblikovati politike in spodbujati trajnostne prakse. Vključevanje lokalne skupnosti je ključnega pomena tudi za spodbujanje trajnostnih praks, ozaveščanje in spodbujanje sodelovanja v zelenih športnih dejavnostih. Posredniki in podporniki, kot so sponzorji in promotorji, prav tako igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnih praks.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 19 tega dokumenta.

Spodbude in ugodnosti

Zelene športne organizacije bi morale razmisliti o obsegu svojih dejavnosti in stopnji angažiranosti, ki je potrebna za spodbujanje trajnosti. To vključuje mednarodno, nacionalno in lokalno raven.

Tako je lahko nivo delovanja zelene športne organizacije različen, od lokalnih organizacij do velikih mednarodnih združenj. Organizacija bi morala delovati na ravni, ki je primerna za njene vire in cilje, hkrati pa še vedno spodbujati trajnostne prakse v športu.

Na mednarodni ravni lahko športne organizacije spodbujajo trajnost z upoštevanjem mednarodnih politik in partnerstvom z okoljskimi organizacijami. Na nacionalni ravni lahko organizacije izvajajo trajnostne prakse in politike, ki se držijo nacionalnih direktiv. Na lokalni ravni lahko organizacije vključijo lokalno skupnost in spodbujajo trajnost s prizadevanji na lokalni ravni.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 22 tega dokumenta.


Izvedba

Osnova modela zelenega športa vključuje izvajanje trajnostnih praks v celotni športni organizaciji in zahteva, da je treba upoštevati več ključnih elementov, vključno z: vplivom športa na okolje, potencialom športa za okoljsko angažiranost, načrtovanjem in izvajanjem zelenih športov, vrsto dejavnosti ter načela in cilje.

Za dodatne informacije prenesite spodnji dokument.

Kako šport vpliva na okolje

Pred uvedbo trajnostnih praks je nujno razumeti vpliv športa na okolje. Športne prireditve in aktivnosti imajo lahko velik negativen vpliv na okolje. Razumevanje teh vplivov lahko pomaga organizacijam ustvariti učinkovite trajnostne politike in prakse.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 24 tega dokumenta.

Potencial športa za udejstvovanje v okolju

Zeleni športi lahko pozitivno vplivajo na okolje ter družbene in gospodarske sisteme. Prav tako lahko spodbujajo zdrav in trajnosten način življenja, izboljšajo socialno kohezijo in ustvarijo gospodarske koristi. Šport je lahko močno orodje za ozaveščanje in spodbujanje trajnostnih praks. Zelene športne pobude lahko navdihnejo navijače, igralce in druge zainteresirane strani, da sprejmejo trajnostne prakse v vsakdanjem življenju.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 25 tega dokumenta.

Načrtovanje in izvedba zelenih športnih dogodkov

Za načrtovanje in izvajanje zelenih športnih dejavnosti in dogodkov lahko klubi sprejmejo trajnostne usmeritve, ki vključujejo politike, cilje in akcijske načrte. Usmeritve se lahko osredotočajo na različne vidike, kot so varčevanje z energijo in vodo, možnosti okolju prijazne hrane in pijače, strategije ravnanja z odpadki, trajnostni prevoz in javna naročila. Prav tako lahko izvajajo zelene politike javnih naročil za izdelke in storitve. To vključuje pridobivanje trajnostnih materialov za opremo in infrastrukturo.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 26 tega dokumenta.

Vrste aktivnosti

Zelene športne dejavnosti bi morale vključevati celotno športno verigo, od načrtovanja in gradnje do delovanja in ukrepanj po dogodku.

Organizacije lahko izvajajo različne vrste ukrepov za spodbujanje zelenih športov, kot so dejavnosti ozaveščanja, dogodki in infrastrukturni projekti.

Dejavnosti za ozaveščanje, kot so delavnice, seminarji in kampanje, lahko promovirajo trajnostne prakse in spodbujajo sodelovanje v zelenih športnih dejavnostih.

Dogodki, kot so zeleni športni turnirji ali tekmovanja v zelenih športih, lahko tudi spodbujajo trajnostne prakse in ozaveščajo o okoljskih vprašanjih.

Infrastrukturni projekti, kot so zeleni stadioni ali športni objekti na sončno energijo, lahko prav tako spodbujajo trajnostne prakse in zmanjšajo vpliv športnih dejavnosti na okolje.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 34 tega dokumenta.

Načela in cilji

Načela se nanašajo na dva vidika. Cilji, ki jih želimo doseči z zelenim športom na splošnem nivoju in načela izvedbe dogodka, ki se nanašajo na cilje samega dogodka.

Zelene športne dejavnosti in dogodki bi morali dati prednost varnosti, vključenosti, enakosti in sodelovanju ter spodbujati trajnost. Z upoštevanjem teh načel lahko organizatorji ustvarijo varno, prijetno in trajnostno okolje za vse udeležence, gledalce in zainteresirane strani.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 37 tega dokumenta.


Promocija

Promocija vključuje proces izmenjave informacij in širjenja sporočila zelenega športa. Promocijske dejavnosti morajo biti prilagojene potrebam posamezne zainteresirane strani in lahko vključujejo informacije o politikah športne organizacije, kampanje v družbenih medijih, e-novice, konference in druge dejavnosti ozaveščanja.  

Končni vidik modela Zelena liga vključuje spodbujanje trajnosti znotraj organizacije in zunaj nje. To lahko vključuje trženje trajnostnih izdelkov ali storitev, sodelovanje v okoljskih kampanjah ali pobudah ali sodelovanje z drugimi organizacijami za spodbujanje trajnosti.

Osnova za promocijo modela zelenega športa je sestavljena iz več ključnih elementov, vključno z: mediji, komunikacijo, izobraževanjem in zagovorništvom.

Za dodatne informacije prenesite spodnji dokument.

Mediji

Mediji so lahko pomembni partnerji pri promociji zelenega športa in ozaveščanju o vplivu športnih dejavnosti na okolje. Zelene športne organizacije bi si morale prizadevati za sodelovanje z mediji in jih uporabljati kot platforme in orodja za promocijo svojih dejavnosti.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 40 tega dokumenta.

Komunikacija

Komunikacija je ključna za promocijo sporočila zelene športne organizacije. Organizacija bi si morala prizadevati za jasno sporočanje svoje politike in ciljev ter zagotoviti, da se zainteresirane strani zavedajo prednosti trajnostnih praks. Komunikacija mora biti pregledna, informativna in privlačna ter mora biti prilagojena posebnim potrebam vsake skupine deležnikov, vključno s športniki, navijači, sponzorji in širšo skupnostjo.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 42 tega dokumenta.

Izobraževanje

Usposabljanje in krepitev zmogljivosti sta bistvenega pomena za zagotovitev, da se zelene športne prakse sprejmejo in ohranijo skozi čas. Primeri vključujejo usposabljanje športnikov in trenerjev za trajnostne prakse, krepitev kompetenc upravljavcev objektov pri načrtovanju zelenih zgradb in izobraževanje športnih navdušencev o vplivu športnih dejavnosti na okolje.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 46 tega dokumenta.

Zagovorništvo

Zagovorništvo lahko opišemo kot dejavnost, katere namen je vplivati na dejanja in odločitve znotraj političnega, družbenega ali gospodarskega sistema, ki obravnavajo določeno vprašanje.

Za nadaljnje informacije pojdite na stran 48 tega dokumenta.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Project Number : 101050262

Copyright © | Privacy policy